skip to Main Content

Bidrag till Regionsaktiviteter!

För att sporra till mer aktiviteter ute på Regionerna har Bretonstyrelsen beslutat att alla Regioner har rätt till 6000 kr/år utan att Ansöka om medel.

Anmälan om Bidrag till Regionsaktivitet eller deltagande i större internationellt prov

Regler för Regionsbidrag

För att stärka Regionerna har Bretonklubbens Styrelsen beslutat att ett årligt fast Regionsbidrag ska införas. Tidigare har Regionerna varit tvungna att söka bidrag för varje aktivitet de önskar utföra.

 • Regionerna har rätt till att få 3 000 kr/Region och år (tillfälligt sänkt till 3000 kr under 2023 p g a högre kostnader)
 • Max 300 kr/Medlem och aktivitet får nyttjas
 • Om ytterligare bidrag önskas, kan Regionerna Ansöka om mer bidrag
 • Bidraget betalas enbart ut när Regionerna kan verifiera att de planerat eller utfört en aktivitet
 • För att pengar ska utbetalas ska en Anmälan göras på Webformuläret för Regionsbidrag med en bifogad verifikation.
 • Anmälan ska göras av Regionombudet eller person som utsetts av Regionombudet. Annan medlem på Regionen kan vara initiativtagare och ansvarig för aktiviteten
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla i Bretonklubben. Om det är begränsat antal, kan Medlemmar inom Regionen ha förtur framför andra Medlemmar.
 • Aktiviteten kan ha ett max antal deltagare med lottning eller ”först till kvarn-principen”.
 • Annonsering ska ske på breton.se och om tid medges kan den även annonseras i Bretonbladet.
 • Bidrag ges enbart till medlemmar i Bretonklubben även om andra personer utanför Bretonklubben får delta på aktiviteten.

Bidrag kan sökas till fika och/eller lunch i samband med Regionsträffar och för alla aktiviteter som har anknytning till hund eller jakt t ex

 • Föredragshållare
 • Instruktör under dressyrkurs
 • Avgift för Fågelträning
 • Lerduveskytte

 

Principer för Ansökan om att få bidrag till större internationella prov

 • Deltagande vid VM, Europacup mm då hund har blivit uttagen att delta – max ca 8000 kr
 • Nordiska större prov, t ex Norska Derby – om ett lag representerar Svensk Bretonklubb – max ca 8000 kr – dock max 1000 kr/deltagare

Anmälan om Bidrag till Regionsaktivitet eller deltagande större internationellt prov

Back To Top