skip to Main Content
Sök Bidrag Till Regionsaktiviteter!

Sök bidrag till Regionsaktiviteter!

På Bretonklubbens Årsmöte i Klimpfjäll 2018 beslutades att Bretonklubben ska sponsra aktiviteter ute på Regionerna i större utsträckning än vad klubben gjort tidigare. Alla medlemmar kan arrangera aktiviteter och söka bidrag till dem. Själva ansökan ska gå via Regionsombuden som får samordna om det är fler aktiviteter per Region som planeras. 

Så det är bara att planera aktiviteter och börja söka! Nedan är överenskomna principer för fördelning av Regionsbidrag. 

Ansökan om Bidrag till Regionsaktivitet eller deltagande i större internationellt prov

Principer för fördelning av Regionsbidrag i Svensk Bretonklubb
Svensk Bretonklubb ger bidrag till aktiviteter ute på Regionerna, för att sporra till fler aktiviteter. Varje Region kan få max 8 000 kr per år, och max 1000 kr per deltagare. Bidraget kan fördelas på flera aktiviteter om Regionen själv önskar.

Bidrag kan sökas till fika och/eller lunch i samband med Regionsträffar och för alla aktiviteter som har anknytning till hund eller jakt t ex

  • Föredragshållare
  • Instruktör under dressyrkurs
  • Betala markkostnad för fågelträning
  • Utsättning av fåglar
  • Lerduveskytte

Bidraget söks av Regionsombudet. Men annan medlem på Regionen kan vara initiativtagare och ansvarig för aktiviteten.

För att bidrag ska medges, måste aktiviteten vara öppen för alla i Bretonklubben. Aktiviteten kan ha ett max deltagarantal med lottning eller ”först till kvarn-principen”.

Annonsering ska ske på breton.se och om tid medges kan den även annonseras i Bretonbladet.

Bidrag ges enbart till medlemmar i Bretonklubben även om andra personer utanför Bretonklubben deltar på aktiviteten.

Ansökan görs på web-formuläret Ansökan om bidrag till Regionsaktivitet som finns på breton.se.

Normalt tar Bretonklubbens styrelse beslut om bidrag ska bifallas. Vid akuta fall när tiden är knapp kan ordförande och kassör ge bifall till ett bidrag.

Principer för att få bidrag till större internationella prov

  • Deltagande vid VM, Europacup mm då hund har blivit uttagen att delta – max ca 8000 kr
  • Nordiska större prov, t ex Norska Derby – om ett lag representerar Svensk Bretonklubb – max ca 8000 kr – dock max 1000 kr/deltagare

Ansökan om Bidrag till Regionsaktivitet eller deltagande större internationellt prov

Back To Top